EXTRAS DIN METODOLOGIA-CADRU de acordare a burselor aprobată prin ORDIN Nr. 6.238 din 8 septembrie 2023

Art. 1 – (1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu, nivel gimnazial şi liceal, beneficiază, după caz, de următoarele tipuri de burse:

 1.   a) bursă de excelenţă olimpică I;
 2.   b) bursă de excelenţă olimpică II;
 3.   c) bursă de merit;
 4.   d) bursă socială;
 5.   e) bursă tehnologică.

    (2) Elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse sociale.

    (3) Elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul tehnologic de stat beneficiază de bursă tehnologică.

Art. 3 – Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale de către absolvenţii clasei a VIII-a, a examenului naţional de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe perioada vacanţelor şcolare, cu excepţia cazurilor menţionate la art. 6 alin. (1) şi la art. 12 alin. (1).

    Art. 5 – (1) Prin “familie” se înţelege soţul şi soţia cu copiii lor necăsătoriţi, aflaţi în întreţinere, cu vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ – cursuri de zi, organizată potrivit legii, cu domiciliul ori reşedinţa comună înscrisă în actele de identitate şi care locuiesc împreună.

    (2) Se asimilează termenului “familie” bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor necăsătoriţi şi/sau ai fiecăruia dintre ei, având vârsta de până la 18 ani sau de până la 26 de ani dacă urmează o formă de învăţământ – cursuri de zi, organizată potrivit legii, care locuiesc împreună, dacă această situaţie se confirmă la verificarea în teren.

    (3) Sintagma “familie monoparentală” desemnează familia formată din persoana singură şi copilul/copiii aflat/aflaţi în întreţinere, în vârstă de până la 18 ani sau de până la 26 de ani pentru cei care urmează o formă de învăţământ – cursuri de zi, organizată potrivit legii, şi care locuiesc şi gospodăresc împreună.

    (4) Prin “persoană singură din familia monoparentală” se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:

 1.   a) este necăsătorită;
 2.   b) este văduvă;
 3.   c) este divorţată;
 4.   d) al/a cărei soţ/soţie este declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;
 5.   e) al/a cărei soţ/soţie se află în una dintre situaţiile prevăzute la  178lit. c) sau d) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6.   f) al/a cărei soţ/soţie este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
 7.   g) a fost numită tutore sau i s-au încredinţat ori dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) – e).

    (5) Se asimilează termenului “familie” şi persoana/persoanele care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care locuieşte/locuiesc împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa/lor.

Acordarea burselor de merit

    Art. 7 – (1) Bursele de merit se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, după cum urmează:

 1.   a) 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, mai puţin elevii din clasa a V-a şi elevii din clasa a IX-a, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; în situaţia în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinşi toţi elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde şi pe aceştia;
 2.   b) 30% din elevii fiecărei clase a V-a dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învăţare din anul şcolar în curs; în situaţia în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinşi toţi elevii cu medii mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde şi pe aceştia;
 3.   c) 30% din elevii fiecărei clase a IX-a dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional; în situaţia în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinşi toţi elevii cu medii de admitere mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde şi pe aceştia;
 4.   d) elevilor care au obţinut premiile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei, conform calendarelor competiţionale aprobate prin ordin de ministru, precum şi elevilor care fac parte din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaţionale;
 5.   e) elevilor care au obţinut premiul I la etapele naţionale ale concursurilor şcolare şi extraşcolare recunoscute şi finanţate de Ministerul Educaţiei, conform calendarelor competiţionale aprobate prin ordin de ministru;
 6.   f) elevilor care au obţinut premiul I la etapele naţionale ale concursurilor şcolare şi extraşcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei, fără finanţare, conform calendarelor competiţionale aprobate prin ordin de ministru;
 7.   g) elevilor care au obţinut medalii de aur la campionatele naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice.

    (2) Listele cu elevii din clasa a V-a beneficiari ai bursei de merit se stabilesc în luna ianuarie a anului calendaristic următor anului în care se obţin rezultatele şcolare menţionate la alin. (1) lit. b) şi se plătesc începând cu luna februarie, pentru drepturile aferente lunii ianuarie, până la sfârşitul anului şcolar.

    (3) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acordă în perioada cursurilor şcolare.

    (4) În cazul în care în clasă există unul sau mai mulţi elevi cu media generală anuală/media notelor egală cu a celui de pe ultima poziţie din lista beneficiarilor de burse de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. a) – c), lista de beneficiari va fi extinsă pentru a-i cuprinde pe toţi cei cu medii egale.

    (5) În numărul beneficiarilor de bursă de merit nu vor fi cuprinşi beneficiarii burselor de excelenţă olimpică I şi II.

    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), bursele de merit acordate conform prevederilor alin. (1) lit. d) – g), pentru elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal şi profesional, se acordă începând cu luna următoare obţinerii rezultatelor, până la finalul anului şcolar, cu condiţia ca elevul să nu beneficieze deja de bursă de merit/bursă de excelenţă olimpică.

    (7) Lista campionatelor naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice, prevăzute la alin. (1) lit. g), va fi aprobată prin protocol între Ministerul Educaţiei şi Agenţia Naţională pentru Sport, în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii; bursele de merit acordate în baza protocolului de mai sus se vor atribui începând cu anul şcolar 2024 – 2025, în condiţiile prezentei metodologii.

    (8) Pot primi bursă de merit doar elevii promovaţi la toate disciplinele şi care au obţinut media 10 la purtare, la finalul cursurilor din anul şcolar anterior, în condiţiile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

    Art. 8 – (1) Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obţinute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) – c), la propunerea dirigintelui, nefiind condiţionate de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unităţii de învăţământ lista cu elevii propuşi pentru bursa de merit pe baza mediei generale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar, iar pentru elevii de clasa a V-a, în primele 15 zile calendaristice ale lunii ianuarie.

    (2) Bursele de merit care au la bază rezultatele obţinute conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. d) – g), atestate prin documente şcolare, respectiv prin copii de pe diplomele obţinute la competiţii, certificate pentru conformitate cu originalul la nivelul unităţii de învăţământ, se acordă elevilor pe baza unei cereri depuse de părinte/reprezentantul legal/elevul major în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar sau în termen de 15 zile calendaristice de la data obţinerii premiului pentru elevii din anii terminali, conform art. 7 alin. (6).

    (3) Profesorul diriginte sprijină elevii majori, părinţii/reprezentanţii legali ai elevilor minori şi coordonează procesul de depunere a documentelor necesare pentru acordarea burselor.

Acordarea burselor sociale

    Art. 9 – (1) Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situaţii medicale speciale, în vederea susţinerii participării la activităţile didactice şi a prevenirii abandonului şcolar.

    (2) Bursa socială se acordă la cerere, în funcţie de situaţia materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susţinătorilor legali.

    (3) Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra identităţii, datelor cu caracter personal şi informaţiilor referitoare la situaţia de dificultate în care se află.

    Art. 10 – (1) Bursa socială se acordă elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, înscrişi la cursurile cu frecvenţă, inclusiv celor şcolarizaţi la domiciliu sau care urmează cursurile în şcoala de spital, care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

 1.   a) elevi proveniţi din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 2.   b) elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajaţi pe piaţa muncii şi înscrişi în formele de învăţământ cu frecvenţă redusă sau în programele educaţionale de tip “A doua şansă”, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
 3.   c) elevi cu unul sau ambii părinţi decedaţi şi elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 4.   d) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 5.   e) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, şi structurate tipologic conform aceluiaşi ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;
 6.   f) elevi proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.

    (2) Pentru obţinerea bursei sociale, elevii majori sau părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori depun la Comisia de management al burselor din unitatea de învăţământ o cerere însoţită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

    (3) Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar, de părinţi/reprezentanţii legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt:

 1.   a) cererea părintelui/reprezentantului legal/elevului major;
 2.   b) declaraţie pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obţinute pe ultimele 12 luni anterioare cererii, realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit, şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
 3.   c) documente doveditoare ale componenţei familiei, aşa cum este definită la art. 5: certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentinţă judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinţi, certificat de deces, decizia instanţei de menţinere a stării de arest, raport de anchetă socială în cazul părinţilor dispăruţi, după caz.

    (4) Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar, de părinţi/reprezentanţii legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) sunt aceleaşi ca cele prevăzute la alin. (3), cu excepţia declaraţiei pe propria răspundere privind veniturile nete.

    (5) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea în evidenţă de către medicul de la cabinetul şcolar/medicul de familie – acolo unde nu există medic şcolar.

    (6) Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune se face în urma comunicării la inspectoratele şcolare, de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a listei elevilor care frecventează învăţământul cu frecvenţă, proveniţi din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei.

    (7) Lista elevilor care beneficiază de burse sociale poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada încadrării în condiţiile prevăzute.

    Art. 11 – (1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit. Prin venituri nete se înţelege totalitatea sumelor primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei, reprezentând valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Conform art. 69 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, verificarea veniturilor declarate de părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai elevilor minori se face de către secretarul unităţii de învăţământ, cu ajutorul platformei PatrimVen sau prin solicitarea organului central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul a unui document care să ateste situaţia veniturilor declarate de către părinte/reprezentantul legal/elevul major.

    (3) În situaţia în care personalul unităţii de învăţământ are suspiciuni privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a bursei sociale, directorul sesizează situaţia autorităţilor publice locale, în vederea efectuării unei anchete sociale.

    (4) Personalul unităţilor de învăţământ nu efectuează anchete sociale în vederea acordării burselor sociale.

    (5) După caz, bursa socială poate fi acordată sau retrasă, ca urmare a unei solicitări în acest sens din partea serviciilor publice de asistenţă socială şi pe baza unui raport de anchetă socială.

    Art. 12 – (1) Bursele sociale se acordă şi în perioada vacanţelor şcolare.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu primesc bursa socială în perioada vacanţei de vară:

 1.   a) elevii care nu au promovat anul şcolar;
 2.   b) elevii care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la mai mult de o disciplină şi au acumulat mai mult de 20 de absenţe nemotivate/an;
 3.   c) absolvenţii învăţământului gimnazial care nu au fost admişi în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
 4.   d) elevii care repetă anul şcolar din alte motive decât medicale.

    (3) Elevii care acumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa socială pentru luna respectivă.

    (4) Decizia de retragere a bursei sociale în situaţiile prevăzute la alin. (2) – (3) se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

Acordarea burselor tehnologice

    Art. 13 – (1) Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învăţământul tehnologic în condiţiile prezentei metodologii, în conformitate cu priorităţile Ministerului Educaţiei, şi constă într-un sprijin financiar lunar stabilit conform Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în anii şcolari 2023 – 2024 şi 2024 – 2025, bursa tehnologică se acordă doar elevilor înmatriculaţi în cadrul specializărilor din învăţământul profesional, inclusiv dual, nivel 3 EQF/CNC.

    (3) Elevii declaraţi repetenţi la finalul unui an şcolar nu beneficiază de bursa tehnologică pentru anul de studiu pe care îl repetă.

    (4) Se exceptează de la prevederile alin. (3) cazurile de repetare a anului şcolar din motive medicale.

    (5) Prin excepţie, în anii şcolari 2023 – 2024 şi 2024 – 2025, elevii declaraţi repetenţi în învăţământul liceal, care optează pentru continuarea studiilor în învăţământul profesional, inclusiv dual, beneficiază de bursă tehnologică.

    (6) Elevii care cumulează 10 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa tehnologică pentru luna respectivă.

    (7) În cazul în care atingerea sau depăşirea pragului de 10 absenţe menţionat la alin. (6) este în legătură cu motive medicale, elevul sau părintele/reprezentantul legal al acestuia va prezenta actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor, în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului, în scopul restabilirii dreptului la bursă tehnologică. În situaţia în care, în funcţie de momentul efectuării plăţii bursei tehnologice, nu a fost posibilă acordarea bursei în urma motivării absenţelor din luna respectivă, plata acesteia se poate efectua odată cu plata burselor pentru luna următoare.

    (8) Bursa tehnologică nu se acordă în primele 3 luni calendaristice din anul şcolar următor, în cazul în care elevul a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea mediei generale la purtare sub nota 7 în anul şcolar precedent.

    (9) Abaterile menţionate la alin. (8) nu se referă la scăderea mediei la purtare din cauza absenţelor nemotivate pentru care se aplică sancţiunile precizate la alin. (6).

    (10) Decizia de retragere a bursei tehnologice în situaţiile prevăzute la alin. (6) – (8) se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

    Art. 14 – Bursa tehnologică se acordă elevilor la propunerea dirigintelui, nefiind condiţionată de depunerea unei cereri în acest sens. Profesorul diriginte va înainta la secretariatul unităţii de învăţământ lista cu elevii propuşi pentru bursa tehnologică, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.

Acordarea burselor pentru mamele minore

    Art. 15 – (1) Bursa pentru mamele minore reprezintă o formă de sprijin a mamelor minore în vederea susţinerii participării la educaţie, a prevenirii abandonului şi a nereuşitei şcolare.

    (2) Cuantumul minim al bursei pentru mamele minore este 700 lei/lună.

    (3) Bursa se acordă elevelor din învăţământul preuniversitar de stat, reintegrate într-o unitate de învăţământ, care frecventează cursurile de zi şi au copil/copii propriu/proprii în întreţinere.

    (4) În sensul prezentei metodologii, termenul “reintegrare” se referă la reluarea cursurilor de către elevă după naştere, cu condiţia menţinerii statutului de minor.

    (5) În vederea acordării bursei pentru mamele minore, părinţii/reprezentanţii legali depun la unitatea de învăţământ următoarele documente:

 1.   a) cerere a părintelui/reprezentantului legal;
 2.   b) certificat de naştere pentru copilul/copiii aflat/aflaţi în întreţinerea mamei minore.

    (6) Bursa pentru mame minore se acordă în perioada cursurilor şcolare, inclusiv în timpul pregătirii şi susţinerii evaluării naţionale, a examenului naţional de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale şi în perioada pregătirii practice.

    (7) Bursierele care acumulează 60 sau mai multe absenţe nemotivate într-o lună nu primesc bursa pentru luna respectivă.

    (8) Decizia de retragere a bursei pentru mamele minore în situaţiile prevăzute la alin. (7) se aplică de către director, la propunerea Comisiei de management al burselor.

Dispoziţii finale

    Art. 16 – (1) Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelenţă olimpică pe an, indiferent de rezultatele obţinute în anul şcolar anterior.

    (2) Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obţinute în anul şcolar anterior, ca medie generală sau rezultate la competiţii.

    (3) Bursa de excelenţă olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

    (4) Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelenţă olimpică I sau II/bursa de merit şi cu bursa tehnologică.

    (5) Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de excelenţă olimpică I sau II/bursa de merit şi cu bursa socială.

    (6) Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul Ministerului Educaţiei, chiar dacă îndeplineşte criteriile prevăzute la mai multe litere ale art. 10 alin. (1).

    (7) Bursa pentru mamele minore se poate cumula cu toate tipurile de burse, în condiţiile prezentei metodologii.

    (8) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot beneficia de bursă de excelenţă olimpică I sau II/de merit/tehnologică/socială, indiferent dacă beneficiază şi de una dintre măsurile de protecţie specială, aşa cum sunt definite la art. 59 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    (9) Elevii pot beneficia şi de alte tipuri de burse, pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice sau acordate de autorităţile administraţiei publice locale. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.

    Art. 17 – (1) Elevii români pot beneficia de burse într-un an şcolar doar dacă frecventează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar din România. Bursele se suspendă pe perioada studiilor în străinătate, chiar dacă elevul rămâne înscris la unitatea de învăţământ de pe teritoriul României.

    (2) Elevii străini înscrişi în învăţământul preuniversitar din România pot beneficia de burse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi ale prezentei metodologii.

    (3) Acordarea bursei încetează la pierderea calităţii de elev, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

    Art. 18 – (1) Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile şi nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obţinerea venitului minim garantat, precum şi pentru alte beneficii sociale.

DOSARELE CUPRINZÂND DOCUMENTELE PENTRU FIECARE TIP DE BURSĂ SE DEPUN DE CĂTRE PĂRINȚI LA CADRUL DIDACTIC RESPONSABIL AL FIECĂREI CLASE – ÎNVĂȚĂTOR/DIRIGINTE ÎN MAXIM 25 DE ZILE DE LA ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR

MAI JOS SUNT POSTATE PENTRU A FI DESCĂRCATE MODELELE DE CERERI, DECLARATII ȘI CONSIMȚĂMÂNT